Takmičenje u bacanju satova


Višegodišnje takmičenje koje se redovito održava na popularnom SPLITSKOM gradskom trgu i nekad slavnom okupljalištu građana popularnom po nazivu - PJACA (nije pijaca, tamo se kupuju krumpiri, voće, salata ...), motivirano sve većom količinom kvalitetnih i nekvalitetnih satova koje koriste njegovi građani, osobito oni u javnosti popularniji, te glede dobre organizacije i zadovoljstva učesnika i gledatelja grad SPLIT dobio je još jedan 'event' koji pomalo postaje tradicija.

Dana 01.travnja u 17:00 sati održava se na PJACI takmičenje u bacanju ISPRAVNIH ručnih satova. Organizator će osigurati dvije stranački neopredijeljene nezavisne tročlane komisije i tročlani nadzorni odbor (neparan broj da ne bi došlo do izjednačenih glasova u duhu odredbi koje koristi Hrvatski sabor). Prva komisija će definirati i nadgledati mjesto bacanja i odrediti crtu bacanja te kružnu slobodnu zonu oko mjesta bacanja od 5 m u polumjeru kako bi se takmičaru osigurao mir i prostor za zamah. Druga komisija mjeriti će udaljenost između mjesta pada bačenog sata i crte bacanja i prikupljati bačene satove nakon obavljenog mjerenja. Nadzorni organ nadgleda rad komisija. Organizator će za članove komisije, nadzorni organ i takmičara koji baca osigurati neprobojni prsluk, kacigu i zašitne naočale kako bi se smanjila mogućnost ozljeda.

Propozicije:

 • Satovi se bacaju s zapadnog dijela PJACE prema istočnom dijelu, ispod URE, u popodnevno terminu radi eliminiranja zaslijepljenosti takmičara od sunca, te iskorišenja nagiba hodne površine Pjace glede smanjenja efekta kotrljanja prilikom pada bačenog sata.
 • Takmičenju može pristupiti najviše 200 prijavljenih; odabrana je najpopularnija brojka u Hrvata. Redoslijed bacanja i pravo pristupa takmičenju određuje se prema listi koja sadrži popis svih prijavljenih poredanih prema datumu i vremenu pristigle elektroničke prijave. Prva komisija definirati će na listi graničnu crtu pristupnika takmičenju nakon rednog broja 200, a ispravnost postupka potvrditi će druga komisija.
 • Svi takmičari moraju sa sobom donijeti ovjerenu kopiju od javnog bilježnika na kojoj je njihov OIB koju će predočiti komisiji po njihovom zahtjevu.
 • Takmičari pristupaju crti bacanja u roku od 60 sekundi nakon što ih komisija prozove glasnim čitanjem OIB u dva navrata tijekom 10 sekundi. Komisija uspoređuje njihov OIB s listom i odobrava ili ne odobrava bacanje. Ako se tijekom takmičenja ustanovi da broj takmičara nije popunjen, takmičenju mogu pristupiti naredni pristupnici ispod granične crte na listi ako su prisutni.
 • Satovi moraju biti tehnički ispravni, dakle da se mogu zakopčati oko ruke bilo kojeg člana prve komisije i pokazivati točno vrijeme najmanje 1 minut prilikom držanja na ruci, što će provjeravati nadzorni odbor. Tolerancija pokazivanja vremena tijekom ispitivanja ispravnosti pokazivanja vremena smije iznositi najviše 5 minuta. Referentno mjerilo je URA na PJACI. Kad se ustanovi ispravnost sata komisija mu prikapča cedulju s ispisanim OIB i odobrava pristupanje bacanju sata.
 • Bacanje se mora izvršiti u roku od 30 sekundi nakon što komisija podizanjem zelene zastavice odobri bacanje. Nakon 30 sekundi komisija podiže crvenu zastavu i udaljava takmičara sa crte bacanja.
 • Druga komisija po padu i zaustavljanju sata mjeri udaljenost od crte bacanja do mjesta pada sata pri čemu vrijednost kuta mjerenja ne smije biti veći od 5 stupnjeva, što kontrolira nadzorni organ.
 • Po mjerenju, komisija upisuje izmjerenu udaljenost u rang listu i sat pohranjuje u vreću koja po osobitostima čvrstoće i kvalitete odgovara vreći u kojoj se čuva novac, slično vreći koja se koristila za čuvanje novca na parkirališu 'Mercatora' u Solinu.
 • Takmičenje bez obzira na okolnosti završava u 19:00 sati, kako bi se osigurala vjerodostojnost sličnog okruženja za sve takmičare.
 • Po završetku takmičenja druga komisija predaje vreću sa satovima nadzornom odboru.

Nagrada:

Nakon završenog takmičenja dvije komisije se sastaju i određuju pobjednika takmičenja, kojeg javno obznanjuje nadzorni organ javnim čitanje njegovog OIB u dva navrata tijekom 30 sekundi. Ako nakon 60 sekundi po obznani takmičar ne pristupi nadzornom organu, nadzorni organ poziva narednog takmičara prema ostvarenom rezultatu.

 Ručni sat - Pierre Cardin
Slika 1. Mogući sat iz pobjedničke vreće.

Kada nadzornoj komisiji pristupi prozvani takmičar, nadzorni organa provjera njegov OIB i uručuje mu nagradu, PUNU VREĆU SATOVA koje je tijekom takmičenja prikupila druga komisija. Ako mu koji od njih radi, neka mu je sa srećom.

Prijava za takmičenje:

Prijave se dostavljaju od 08:00 do 10:00 sati 01.travnja na elektroničku adresu satovi@takmicenje.com koja mora imati naslov 'Takmicenje' (pripaziti da u naslovu nema nama specifičnih grafema). Poruka glede pravovaljanosti smije sadržavati samo OIB takmičara bez ikakvih osobnih podataka kako bi se sačuvao identitet takmičara od javnosti i smanjila mogućnost nepotizma i mobinga ili nekog drugog oblika zlouporabe.

Važna napomena:

Rad organizacionog odbora takmičenja, članova komisija i nadzornog odbora je volonterski. Organizacioni odbor u fazi je prikupljanja potrebitih dozvola za takmičenje, kao uporabna dozvola za korišenje Pjace u planirano vrijeme glede održavanja takmičenja i dozvola za privremeno označavanje hodne površine Pjace. Kako takmičenje započinje 01.travnja organizator si daje za pravo da do dana takmičenja može izvršiti izmjene takmičarskih propozicija kako njemu odgovara bez prethodne najave.

Još važnija napomena:

Čekajte 01.travnja i još jednom sve pažljivo pročitajte! Ako pak netko nađe za shodno prijaviti se prije navedenog datuma, neka se ne ljuti, neće biti uvršten u takmičenje; sam si je kriv!

Organizacioni odbor


 Natrag . Početna . Dalje

.

Priče koje ćete moguće čitati imaju za cilj da Vas nasmiju.
Svaka sličnost sa stvarnim osobama i događajima je nemoguća.
Ako pak sebe netko prepozna neka šuti i neka se ne ljuti.

 Vrh / Buzdo
 Vrh stranice Sjedište Bloga